اعضای هیئت مدیره

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

خانم فاطمه افضلی زاده

مدیر عامل

2

خانم شهربانو علوی صفت

خزانه دار و عضو اصلی هیت مدیره

3

خانم مقدس نایبی

نایب رئیس هیت مدیره

4

آقای ناصر عبدالله زاده دهنه سری

عضو اصلی هیت مدیره

5

آقای هادی افضلی زاده

عضو اصلی هیت مدیره

6

آقای مصطفی احمدی

عضو علی البدل

7

خانم زهرا شاهواروقی فراهانی

عضو علی البدل

8

خانم مریم نادمی

بازرس اصلی

9

خانم سارنجون اسلامی الوارسی

بازرس اصلی